Privacy & Cookies Policy

TBR Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering van betaalregelingen voor geneesmiddelen die buiten het limiet van het geneesmiddelvergoedingssysteem vallen. TBR Nederland is een divisie van  Phareso B.V. met kvk-nummer: 9125426, gevestigd aan de Startbaan 8, 1185XR te Amstelveen, Nederland (verder ‘TBR’ of ‘wij’). 

TBR houdt zich sinds 1999 exclusief bezig met het opzetten en uitvoeren van dergelijke regelingen. Door onze kennis en ervaring van de markt, alsook de mogelijke regelingen, zijn wij in staat een gerichte service te verlenen aan zowel patiënt als apotheker. 

TBR verplicht zich de privacy van persoonsgegevens die TBR verwerkt te beschermen. Om uw privacy te waarborgen houdt TBR zich aan de nationale regelgeving zoals de Code Geneesmiddelenreclame, de Geneesmiddelenwet en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met deze regelgeving en onze werkwijzen in gedachte heeft TBR Nederland het privacybeleid ontworpen dat u nu leest. 

Via de website www.tbrnederland.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Denk bijvoorbeeld aan je e-mailadres of je telefoonnummer wanneer je een contactformulier invult. TBR acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door TBR (als databewerker) en de Stichtingen Derdengelden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. Dat betekent onder andere dat:

  • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  • wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
  • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  • wij je recht respecteren om je persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

TBR Nederland is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoongegevens 

Door het gebruiken van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens (waaronder eventuele gegevens omtrent de gezondheid) voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • IP-nummer 

Contactformulier 

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie 

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden  

Je gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Google Analytics 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder staan wij Google toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert

Websites van derden 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzake en wijzigingen van je gegevens 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contactgegevens 

TBR Nederland

Startbaan 8
1185XR
Amstelveen

privacy@phareso.com

088-0026702